હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

જનમત અને સર્વેક્ષણ

All Polls/Survey Under MyGov

Format: Jun 23 2024 - 4:33:25pm
Format: Jun 23 2024 - 4:33:25pm
Format: Jun 23 2024 - 4:33:25pm
AC ના ઈષ્ટતમ તાપમાનના સેટીંગ્સ દ્વારા સ્પેસ કૂલિંગ પર સર્વેક્ષણ
અંતિમ તારીખ Jun 30,2024 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)