હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

આધારના ઉપયોગો સબંધિત શું કરવું અને શું ન કરવું સંબંધિત

માયગવ

માયગવ ભારત સરકારનું નાગરિકો સાથે જોડાણનું પ્લેટફોર્મ છે. તે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કોર્પોરેશન હેઠળ સ્વતંત્ર વ્યવસાય વિભાગ છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય હેઠળ સેક્શન 8 કંપની છે. માયગવ વિશેની વિગતો અહીં જોઈ શકાય છે https://www.mygov.in

આધારનો ઉપયોગ - શું કરવું અને શું નહીં

ક્રમ નં. પોસ્ટ થયાની તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ કરો
1 26th December 2022 આધારનો ઉપયોગ - શું કરવું અને શું ન કરવું (PDF - 929 KB)
2 26th December 2022 આધારનો ઉપયોગ - ઓફલાઇન ચકાસણી કરાવવા માંગતી સંસ્થાઓ (OVSEs) માટે શું કરવું અને શું ન કરવું (PDF - 371 KB)
3 26th December 2022 આધારનો ઉપયોગ - વિનંતી કરતી સંસ્થાઓ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું (PDF - 456 KB)