હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

કાર્ય કરો

સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના તમામ કાર્યો

મિશન LiFE થીમ પર ચિત્ર સ્પર્ધા
કાર્ય કરો
સ્થિતિ:
ખુલ્લા/ચાલી રહેલ
અંતિમ તારીખ Jul 30,2024 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત વિષય પર નિબંધ લેખન સ્પર્ધા
કાર્ય કરો
અંતિમ તારીખ Jul 30,2024 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
પેટ્રીયોટિક ડ્રેસ સ્પર્ધા
કાર્ય કરો
સ્થિતિ:
ખુલ્લા/ચાલી રહેલ
અંતિમ તારીખ Jul 30,2024 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
વિકસિત ભારત પર વિડીયો સ્ટોરી સ્પર્ધા
કાર્ય કરો
અંતિમ તારીખ Jul 30,2024 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)