હોમ | માયગવ

Accessibility
ઍક્સેસિબિલિટી ટૂલ્સ
કલર એડજસ્ટમેન્ટ
Text Size
Navigation Adjustment

અતુલ્ય ઇન્ડિયા!

બનાવેલ : 12/09/2014
ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા ક્લિક કરો

ભારતના દરેક વિસ્તાર, ગામ, શહેર, ટેકરી, ભૂપ્રદેશ, રણ અને પર્વતમાં પ્રવાસીઓ માટે અવર્ણનીય વાર્તા છે. આ જૂથના કાર્યો અને ચર્ચાઓમાં આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ માંગવામાં આવ્યા છે, જેમ કે - નાગરિકો સામૂહિક રીતે સમગ્ર ભારતમાં પ્રવાસનને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકે છે અને ખાસ કરીને વિશ્વના મંચ પર અજાણ્યા સ્થળોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકે છે? અમે પ્રવાસીઓ માટે લોકપ્રિય સ્થળો પર પ્રવાસન અનુભવોને વધુ સારી રીતે કેવી રીતે બનાવી શકીએ?